Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, na aké účel, či a s kým ich zdieľame, ale aj to ako môžete ich spracúvanie kontrolovať a tiež o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

občianske združenie KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ, IČO: 55 644 937, so sídlom J. C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-67082 v zastúpení štatutárom – Monika Klučiarová

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov je Monika Klučiarová, ktorú môžete kontaktovať lom e-mailom na adresu krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk

Aké údaje zbierame

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať zakúpený tovar, použiť ich na vybavenie objednávky. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Vaše kontaktné údaje používame na kroky potrebné k vybavovaniu objednávok,  napr. ak sa pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete zadať inú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej aktuálnej objednávke. Údaje o objednávkach spracúvame aj pre prípad, že dodaný tovar reklamujete.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie v nákupnom procese neodmietli, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie informačných emailov môžete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

  1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru.
  2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách.  Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním, stačí nám napísať na e-mailovú adresu krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk
  3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili, ale aj pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

 

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Vo Vašej žiadosti uveďte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete spracúvanie za účelom marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies Súbory 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 

Na čo používame súbory cookie?

Internetová stránka predávajúceho používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.